سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی فضلی زاده امیرکلایی – کارشناس ارشد زراعت
مجتبی جعفرزاده کنارسری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
بهرام مجدنصیری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا درکشت زمستانه در استان اصفهان آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد اصفهان به اجرا درآمد آزمایش بصورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد فاکتور اصلی تاریخ کاشت در چهار سطح ۱۵ بهمن – D1 ، ۲۵ بهمن – D2، ۵ اسفند -D3، و ۱۵ اسفند -D4 و فاکتور فرعی شامل ژنوتیپ در شش سطح هایولا V1-303 ، ساریگل -V2، هایولا V3-401 ،آر جی اس ۰۰۳ – V4، هایولا ۳۰۸-V5 و هایولا ۴۲۰-V6 بود. نتایج آزمایش نشان داد اثر تاریخ کاشت برصفاتی چون تعداد روز تا ساقه دهی تعداد روز تا شروع گلدهی طول دوره گلدهی تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و درصد روغن در سطح یک درصد معنی دار شد اثر تاریخ کاشت براجزا عملکرد معنی دار نگردید. همچنین عملکرد دانه و عملکرد روغن نیز معنی دار نشد.