سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسینعلی فلاحی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
عباسعلی نوری نیا – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با اجزای عملکرد دانه و تغییرات کیفیت دانه در تریتیکاله آزمایشی با استفاده از ۱۳ ژنوتیپ تریتیکاله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۸۸ – ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ( ۶۰۲۰ کیلوگرم در هکتار) مربوط بهژنوتیپ ۱۵ – ET-82 میباشد. ژنوتیپ ۱۵ – ET-82 دارای بیشترین تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه بود. بیشترین درصد پروتئین( ۵۳ / ۱۱ ) مربوط به ژنوتیپ Juanillo بود. بیشترین عملکرد پروتئین ( ۲۱ / ۶۶۸ کیلوگرم در هکتار) را ژنوتیپ ۱۵ – ET-82 داشت. با توجه به عملکرد خوب برخی ژنوتی پها با شرایط آب و هوایی گنبدکاووس نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ژنوتیپ ۱۵ – ET-82 از میان ژنوتی پهای مورد مطالعه به عنوان ژنوتیپ برتر شناخته شد