سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
میثم فارسی مدان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مھندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
علی رمضانی – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دشت کاشمر در بخش شمال شرقی حوضھ آبریز کویر مرکزی ایران واقع شده و یکی از دشتھای مھم و حاصلخیز استان خراسان رضوی است. از نظر اقلیمی این دشت دارای اقلیم نیمھخشک تا خشک میباشد. در دھھھای اخیر توسعھ سریع کشاورزی ھمراه با رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی باعث استحصال بیرویھ و افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده است. برداشت از سفرهھای آب زیرزمینی این دشت سبب افت سالیانھ حدود۰/۸متر سطح آبھای زیرزمینیھمراه با کسری مخزن بھ میزان۱۲۱/۴میلیون مترمکعب گردیده است. افت ممتد سطح آب زیرزمینی موجب شده تا این دشت در زمره دشتھای بحرانی استان قرار گیرد. در این راستا پدیده فرونشست سطح زمین ناشی از افت سطح آبھای زیرزمینی در بخشھای غربی دشت بھ طور محسوس مشاھده میگردد. افت شدید سطح آب زیرزمینی و وجود خاک ھای ریزدانھ در روستاھای عظیمآباد، ظاھرآباد، ظفررود، فیروزآباد، کلاتھشادی و کندر سبب ایجاد پدیده فرونشست زمین و ایجاد شکاف و ترکھای طولی در سطح زمین گردیده است. در این مقالھ ارتباط افت سطح آب زیرزمینی و وقوع پدیده فرونشست منطقھای سطح زمین بھ ھمراه علل و مکانیزم تشکیل شکافھا در غرب دشت کاشمر مورد بحث و بررسی قرار گرفتھ است