سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد حمیدی – دانشجوی کارشناسی عمران
مهران جوانمرد – استادیار گروه عمران ، دانشگاه زنجان ، دانشکده مهندسی

چکیده:

از جمله روشهای مرسوم به منظور کاهش تغییر مکان جانبی کوله پلها ، ساخت آنها بر روی شمع می باشد. در سالهای اخیر با تو  جه به گسترش کاربرد ژئوسنتتیک ها ، و نظر به اینکه استفاده از ژئوگرید زمان ، تجهیزات و فضای ساخت کمتری نسبت به شمع را در پی دارد ، تسلیحکوله پل با ژئوگرید جهت کاهش تغییر مکان جانبی آن معقولانه تر به نظر می رسد. در این مقاله اثر عمق تسلیح کوله پل باژئوگریدر، با استفاده از روشهای عددی مورد تحقیق قرار گرفته است. ۲ عمق تسلیح ۳/۲مترو۴/۸ متر انتخاب گردید. نتایج تحلیل عددی نشان داد که در عمق تسلیح ۴/۸متری ، تغییر مکان جانبی کوله پل به میزان ۶۷ % کمتر از مقدار مربوط به عمق تسلیح۳/۲ متری است