سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدزمان کبیر – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمدرضا جعفری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آبادانی و توسعه همدان

چکیده:

در تیرهای عمیق ، وجود گشودگیها که به علتهای مختلف ) از جمله عبور تاسیسات ، دسترسی ، مساله صرفه جویی در مصالح و ….( ممکن است ایجاد شده باشند ، بر بار بحرانی کمانش جانبی پیچشی تیر اثر میگذارد. در این تحقیق پس از بررسی کارهای انجام گرفته تحلیلی و آزمایشگاهی -قبلی و مقایسه نتایج به دست آمده از نرم افزار ANSYS با نتایج موجود ، دو نوع گشودگی دایره ای و مربعی برای دو حالت تکیه گاهی تیر دوسرساده و تیردوسرگیردار در نظر گرفته میشود و تاثیرات پارامترهای مختلف ، از قبیل ضخامت مقطع ، طول تیر ، بعد بازشدگی ، و …. بر روی کمانش جانبی پیچشی تیر با کمک نتایج عددی نرم افزار – ANSYS مورد مطالعه قرار میگیرد. این تحقیق در حالت استفاده از مصالح ایزوتروپیک وکمانش الاستیک انجام شده است