سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی پورجم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، باشگاه پژوهش
علیرضا تهور – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی مکانیک، ایرا
احمد افسری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی مکانیک، ایرا

چکیده:

در کار حاضر برخورد یک جت گاز متلاطم تراکم پذیر با یک صفحه ی تخت در راستای عمود بر محور به صورت عددی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. مسأله بصورت سه بعدی در نظر گرفته شده و جت در فواصل مختلف از صففحه قفرار داده شفده اسفت . فاصله ی دهانه ی خروجی شیپوره مستطیلی تا صفحه ی تخت به ترتیب برابر با ۲٫۵D , 5D,7.5D,8.5D,10D قرار داده شده و توزیع فشار و تنش برشی روی صفحه ی تخت عمودی بدست آورده شده می باشد. هدف اصلی از این کار بررسی رفتار جت سیال در جدا کردن مواد جامد از روی سطح می باشد. در ابتدا با استفاده از مدل سازی عددی و اعمال مدل توربولانس مناسب در نرم اففاار فلوننت ، توزیف فشار و تنش برشی روی صفحه ی تخت مشخص شده و میاان کارآیی جت در تمیا کاری صفحات مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای تعیین صحت نتایج عددی کار آزمایشگاهی نیا توامان انجفام گرفته است.