سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید گلابی – دانشگاه کاشان دانشکدهمهندسی
عباس امیری – دانشگاه کاشان دانشکده مهندسی
وحید ابریشمی راد – دانشگاه کاشان دانشکده مهندسی

چکیده:

رینگهای استحکام به عنوان راه حل خوبی جهت افزایش استحکام و مقاومت پوسته های استوانه ای و کلگی ها به کار گرفته می شود امکان محل و ابعاد بهینه رینگ تقویت و کاهش ضخامت به ازای رینگ بر روی کلگی مخازن دراین موارداز هدفهای اصلی این نوع تحقیقات می باشد هدف ازاین تحقیق بررسی اثر رینگ تقویت در کاهش ضخامت کلگیهای توروسفریکال تحت فشار خارج است از انجایی که روشی تئوریکی برای تحقیق وجود ندارد لذا ابعاد رینگ مناسب با استفاده از روش اجزا محدودتعیین و نتایج محاسبات با ساخت مدل و ازمایش برروی یک دسته از کلگیها صحه گذاری می گردد با توجه به اینکه در پوسته های تحت فشار خارج احتمال بروز کمانشوجود دارد دراینجا سعی شده است تا حد امکان ارتباط منطقی ما بین کاهش ضخامت و مقدار بار مجاز برای جلوگیری از پدیده کمانش ایجاد شود بدین منظور از تحلیل غیرخطی کمانش درتحلیل المان محدود استفاده شدها ست. همچنین تاثیر شعاع ناکل هدهای توریسفریکال در میزان کا هش ضخامت آنها بررسی شده است