سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر مردانی – دانشجوی دکتری
صادق تابع جماعت – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رژیم احتراقی مایلدMILD درشرایط بسیار رقیق و پیشگرم بالا اتفاق می افتد این شرایط احتراقی دارای مزایای گسترده ای بوده و پیش بینی می شود درآینده کاربردهای بیشتری پیدا کند ازجمله مزایای آن کاهش مصرف سوخت و تولید آلاینده هایی نظیر اکسیدهای نیتروژن میب اشند دراین مقاله به مطالعه نحوه و مکانیزمهای موثر درتولید NO درشرایط مایلد پرداخته شده است بدین منظور از ابزار دینامیک سیالات محاسباتی CFD و کد صفربعدی تحلیل یک WSR و مکانیزم شیمیایی کامل GRI2.11 درمدلسازی یک مشعل متقارن محوری استفاده شدهاست دقت مدلسازی رضایتبخش بوده و نتایج حاکی از آن است که مکانیزم NNH دراین رژیم احتراقی نقشی اساسی دارد با کاهش غلظت اکسیژن هوای پیش گرم ورودی براهمیت این مکانیزم افزوده می شود همچنین مکانیزم N2O/NO دراولویت بعدی قرارمیگیرد.