سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا صبا – دکتری مهندسی عمران – گرایشمکانیکخاکو پی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
مهدی ولی زاده حسنلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایشمکانیکخاکو پی ، دانشگاه آزا

چکیده:

مسئله نشت یکموضوع مهم و ضروری در سدهای خاکی می باشد کهبا یکتعریفکلی از آن حجم آبی که از مخزن یکسد از دستمی رود و نمی توان ازآن استفاده کرده وآن را مدیریتکنیم که در صورتتجاوزاز مقدارمعینی امکان خرابی وشکستدر سد وجود دارد لذا دراین راستا نرمافزارهایزیادیبرای پیشبینی و محاسبه دبی نشتتهیه گردیدهاند که نسبتبه مدلهایآزمایشگاهی به زمان و هزینه کمتری برای آنالیز نشت قبل از احداثسد خاکی نیاز دارند.جهتپی بردن به عملکرد این گونه نرمافزارها در این مقاله با مد نظر قراردادن اطلاعات واقعی سدخاکی حسنلو واقع در استان آذربایجان غربی (دبی نشت، ارتفاع آب، در بالا دست، تراز آبدر پیزومترها و ابعاد بدنه سد و پی و …) که از حدود ۱۰ سال پیش آبگیریشده است، مدلی ازسد فوق با مشخصاتمصالح و ژئوتکنیکواقعی درنرم افزارهای plaxis و seep/w که هر دو مبتنی بر المان محدود بوده کهseep/w مختصآنالیز جریان وتراوشوplaxis برای تحلیل دو بعدیتغییر شکل، پایداری وتحلیلهایدینامیکی درمهندسی ژئوتکنیک میباشد ترسیم گردیده و تحلیل و محاسبه دبی نشتبا هر دو نرمافزار موقعی که آبدر چهارتراز مختلفدر بالاستسد قرار دارد صورتگرفت که این تحلیل در نرمافزارseep/w با دو نوع مشبندی مثلثی و مربعی انجام و در نرمافزارplaxis با مشبندی مثلثی صورتگرفت.