سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فرهادی – مهندسی عمران – دانشگاه تربیت معلم تهران
علی فاخر – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه تهران
حمید زارع – کارشناس ارشد گرایش خاک و پی دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه تربیت معلم ت

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود سعی بر مطالعه رفتار لرزشی دیوارها که خاک مسلح ارزیابی پاسخ دینامیکی آن‌ها با تکیه بر مشاهده انواع مود‌های تغییرشکل و تشخیص مکانیسم‌های مختلف گسیختگی و شناسایی پارامترهای مؤثر در شکل‌گیری هر یک از مودها و مکانیسم ها می‌باشد.جزئیات مدل‌سازی عددی مدل‌های رفتاری و مشخصات مصالح پشیزی به پاسخ دینامیکی مدل با مدل فیزیکی آزمایشگاهی اعتبار سنجی و ده است. بر روی دیوار ارتفاع پنج متری بر اساس پارامترهای مؤثر مانند سختی، نسبت طول به ارتفاع و فاصله قائم مسلح کننده ، ارتفاع دیوار و شتاب ورودی بررسی پارامتریک که شده است .بررسی‌ها نشان داده‌اند که استفاده از مسلح کننده‌های انعطاف‌پذیر مود تغییرشکل را به سمت تغییرشکل شکمیBalging) سوق می‌دهد . سختی مسلح کننده‌ها به عنوان مؤثرترین پارامتر و نسبت طول به ارتفاع مسلح کننده به‌عنوان که وسط این پارامتر، در تعیین نوع تغییرشکل نمای دیوارها بوده است .