سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم محمودیان – کارشناس ساز ههای هیدرولیک ی، موسسه مهندسین مشاور ایم نسازان، تهران
مصطفی نبی پور – کارشناس ساز ههای هیدرولیک ی، موسسه مهندسین مشاور ایم نسازان، تهران
سهیل رضاپور – کارشناس ساز ههای هیدرولیک ی، موسسه مهندسین مشاور ایم نسازان، تهران۱

چکیده:

پل هداری در تون لهای انتقال آب معمولا در اثر سگمن تگذاری نامناسب اتفاق م یافتد و باعث مشکلات متعددی از نظر ساز های و هیدرولیکی م یشود. از منظر هیدرولیکی، پل هداری باعث افزایش افت در تونل و درنتیجه کاهش میزان آ بگذری م یشود. در تون لهای با جریان آزاد، پل هداری باعث افزایش عمق جریان بالادست م یگردد که این افزایش می تواند منجر به پرشدگی بیش از حد مجاز در تونل شود. در این مقاله تاثیر ارتفاع پل هداری در تونل و همچنین توالی آ نها بر جریان و جداشدگی جریان، با استفاده از مد لسازی س هبعدی با نر مافزارFluent مورد بررسی قرار گرفته است. این مد لسازی دوفازی با استفاده از روش VOF انجام پذیرفته است. در این تحقیق پارامترهایی با عنوان طول تاثیر و طول چرخش معرفی شده و تاثیر ارتفاع پله بر این دو پارامتر با استفاده از پارامترهای ب یبعد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان م یدهد که با افزایش ارتفاع پل هداری طول تاثیر و چرخش افزایش م ییابد. در محاسبه میزان افت، طول و عرض ناحیه چرخش مهم است و در توالی پل هداری و بره مکنش پل هها بر هم، طول تاثیر، پارامتر تاثیر گذار است.