سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر میناتور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه – پژوهشکده تحقیقا
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه – پژوهشکده تحقیقا

چکیده:

در مقاله حاضر، سطح آزاد و الگوی جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیم جریان انتقالی، با استفاده از نرم افزار Fluent و بهره گیری از مدلهای سطح آزاد Mixture و VOF و مدل آشفتگی (فرمول در متن اصلی مقاله) استاندارد، شبیه سازی گردیده است. برای صحت سنجی مدل عددی، از نتایج توزیع غلظت هوای موجود در آب و سرعت متعلق به مدل آزمایشگاهی آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه کوئینزلند استرالیا که در سال ۲۰۰۲ توسط پرفسور چانسون و همکارانش انجام شده، استفاده شد ه است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی در دو روش Mixture و VOF با استفاده از مدل آشفتگی فوق در تطابق مناسبی با یکدیگر و با نتایج آزمایشگاهی می باشند. الگوی جریان آب و هوای تشکیل شده در مدل های Mixture ، VOF یکسان می باشد. ولی زمان همگرایی مدل Mixture در مقایسه با مدل VOF کمتر است.