سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عطاال…. نجفی جیلانی – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی، دانشکده عمران محیط زیست، دانشگاه ت
مهدی شفیعی فر – دانشیار گروه سازه های دریایی، دانشکده عمران محیط زیست، دانشگاه تربیت
احمد رضایی مزیک – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های دریایی، دانشکده عمران محیط زیست
مهدی صنایعی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های دریایی، دانشکده عمران محیط زیست

چکیده:

موجشکنهای شناور برای ایجاد یک محیط آرام در مقابل امواج، بصورت موقت یا دائم یا بکار می روند. این موجشکنها با کاربرد گسترده ای در انواع بنادر تجاری و تفریحی، فعالیت های نظامی و عملیات های فراساحلی همراه هستند. در این مقاله، برای بررسی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن شناور پانتونی تک و دوبل از ماژول AQWA نرم افزار ANSYS استفاده شدهاست. با توجه به مطالعه عددی انجام شده، می توان فرکانس های تشدید را برای حرکت های جابجایی جانبی، قائم و غلتش عرضی محاسبه نمود. بدین ترتیب، می توان مشاهده کرد که با کاهش فرکانس موج برخوردی، حرکت موج شکن شناور با حرکت موج هماهنگ می گردد. همچنین، با بررسی ضرایب میرایی هیدرودینامیکی و جرم افزوده در تحقیق حاضر می توان بیان نمود که حرکت غلتش عرضی موج شکن شناور تاثیر کمی بر حرکات سازه دارد و می توان از اثرات میرایی هیدرودینامیکی و جرم افزوده در حرکت غلتش عرضی، صرفنظر کرد.