سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد رضایی مزیک – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های دریایی دانشکده عمران محیط زیست د
مهدی صنایعی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های دریایی دانشکده عمران محیط زیست د
عطاا…. نجفی جیلانی – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی – دانشکده عمران محیط زیست – دانشگاه تر
مهدی شفیعی فر – دانشیار گروه سازه های دریایی- دانشکده عمران محیط زیست- دانشگاه تربیت م

چکیده:

موجشکنهای شناور برای ایجاد یک محیط آرام در مقابل امواج، بصورت موقت یا دائم بکار می روند. این موجشکنها با کاربرد گسترده ای در انواع بنادر تجاری و تفریحی، فعالیت های نظامی و عملیات های فراساحلی همراه هستند. در این مقاله، برای بررسی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن شناور از ماژول AQWA نرم افزار ANSYSاستفاده گردیده است. هدف اساسی از انجام تحقیق بررسی ضریب عبور موج در موج شکن های شناور پانتونی و کاتاماران (دو موج شکن پانتونی متصل به هم با فاصله معین) می باشد. از مهمترین پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق ، میتوان به اثر پریود موج برخوردی و همچنین، فاصله بین پانتون ها در موج شکن شناور کاتاماران اشاره نمود. در تحقیق انجام گرفته از پارامتر (فرمول در متن اصلی مقاله) پریود متوسط موج و B عرض موج شکن شناور می باشد برای نشان دادن تغییرات ضریب عبور موج استفاده گردیده است. با توجه به انجام صحت سنجی اختلاف نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی در حدود ۲۰ درصد می باشد که می توان اظهار داشت نرم افزار قابلیت خوبی در شبیه سازی موج شکن شناور دارد. نتایج بیانگر این نکته است که در موج شکن شناور با پانتون تک و کاتاماران اگر پارامتر To در محدوده ای بین ۲-۴ قرار گیرد می توان ضریب عبور موجی در حدود ۴/۰-۶/۰ انتظار داشت. هر چه مقدار To انتخابی کوچکتر باشد می توان ضریب عبور موج کوچکتری انتظار داشت.