سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابراهیم شیرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
امید ناظم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله پس از بررسی ویژگیهای ترموفیزیکی موثرنانوسیالات برحسب تاثیرات بعضی پارامترها نظیر غلظت حجمی نانوذرات اندازه ذره و دما از میان مدلهای ارایه شده موجود بهترین مدل که توانایی حدس درست ویژگیهای مذکور درشرایط ازمایشگاهی مختلف را دارند انتخاب میگردد سپس رژیم جریان ارام توسعه یافته گرمایی نانوسیال آب/الومینا درفضای بین دو استوانه حلقوی و هممحور با شرایط مرزی دماثابت تحت شرایط جابجایی آزاد به صورت عددی مورد بررسی قرارگرفته است و از روش سیمپل SIMPLE) به همراه گسسته سازی مرتبه دو دراین تحلیل استفاده شده است نتایج عددی نشان دهنده افزایش انتقال گرما همراه با افزایش کسرحجمی ذرات و کاهش انتقال گرما با افزایش عدد رینولدز و ضریب منظری هندسه درمحدوده جابجایی آزاد می باشد همچنین نتایج نشان میدهد که انتقال گرمای جابجایی آزاد برحسب عدد رایلی افزایش قابل توجهی دارد گستره اعداد رایلی وگراشف و همچنین اندازه هندسه دراین مطالعه براساسکاربرد معمول آن درتجهیزات انتقال گرمای صنعتی انتخاب شده است.