سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک
سهیل قره – دکتری عمران ژئوتکنیک
سیدمحمدفرید آستانه – دکتری عمران ژئوتکنیک

چکیده:

طراحی ایمن و اقتصادی دیوارهای میخگذاریشده تحت بارهای جانبی بخصوص درمناطق شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و درنتیجه تحلیل مهندسی دقیق تغییر شکلهای جانبی درترکیب ظرفیت خمشی و برشی میخها و اندرکنش خاک – سازه مرحله ای پیچیده در طراحی این سامانه به شمار می رود در این مقاله علاوه بر بیان مکانیسم استفاده از روش اجرای میخگذاری درخاک جهت پایدارسازی گودبرداریها بمنظور ارزیابی نیروهای محوری بوجود آمده در طول میخ ها و تغییر مکان افقی دیوار میخگذاریشده با توجه به پیچیدگی های پروفیل خاک و همچنین نزدیک بودن مدلسازی عددی به شرایط واقعی دراینتحقیق رفتار دیوار تحت بارگذاری ثقلی و جانبی درگودبرداری ۲۸ متری مربوط به پروژه تجاری اداری هنگام یاس تهران به کمک نرم افزار اجزا محدود PLAXIS2D بصورت دو بعدی و شرایط کرنش مسلح با درنظر گرفتن شرایط ساخت مرحله ایStaged Construction منطبق برشرایط واقعیمدلسازی عددی شده است و نتایج بدست آمده ازاین مدلسازی با نتایج بدست آمده از پایش Monitoring) رفتار تغییر مکان افقی ترازهای مختلف ارتفاعی دیواره میخگذاری شده مقایسه گردیده است. همچنین میتوان گفت که استفاده ازن رم افزار اجزا محدود PLAXIS2D با مدل رفتاری خاک موهر – کولمب جهت مدلسازی عددی رفتار دیوارهای میخگذاری شده مناسب می باشد