سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جلالی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده فنی عمران، دانشگاه تبریز
سمیرا حسینی – کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله به بررسی عددی رفتار لرزهای قاب خمشی بتنی در نزدیکی گسلهای فعال پرداخته شده است. حرکات زمین در نزدیکی گسل بسیارشدیدتر از این نوع حرکات در فواصل دورتر از گسل میباشد. جهت در نظرگرفتن اثرات این نوع حرکات در محاسبه برش پایه سازه در نزدیکیگسل، برخی از آییننامههای لرزهای ضرایت خاصی به نام ضرایب نزدیک گسل را معرفی کردهاند. این مطالعه برروی سازه بتنی ۶ طبقه انجام گرفته است و به منظور ارزیابی نیروهای لرزهای از آییننامههای ۲۸۰۰ ایران UBC نیوزیلند و تایوان استفاده شده است. جهت مدلسازی و انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه از نرمافزار المان محدودATENA استفاده شده است. پرامترهای پاسخ به دست آمده از تحلیل سازه مانند برش پایه، جابجایی پشت بام و الگوی ترک خوردگی براساس آییننامههای مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و دیده شد که سازه تحت آیین نامه UBC در مقابل حرکات نزدیک گسل رفتار بهتری از خود نشان میدهد.