سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدشمس الدین نعیمایی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی امیرکبیر
صادق تابع جماعت – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین تحقیق دهانه ورودی موتور اسکرمجت دریک ماخ ثابت و بصورت تراکم داخلی و خارجی با ۴ شوک به روش محاسبات ریاضی و همچنین با کمک دینامیک سیالات محاسباتی CFD مورد بررسی قرارگرفته است با استفاده از نرم افزار MATLAB روابط آئروترمودینامیکی به روش تابع جریان نیروی پیشران مورد محاسبه قرارگرفته و درنهایت شکل به دست آمده از نرم افزار فلوئنت مدلسازی شده و نتایج با نتایج بدستآمده از محاسبات مقایسه میشود در انتها نشان داده می شود که دهانه بهینه شده از نظر ابعاد به دهانه آیزنتروپیک نزدیکتر است.