سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر عباسیان – کاشان،دانشگاه کاشان،پژوهشکده انرژی
مجید نیکفر – کاشان،دانشگاه کاشان،پژوهشکده انرژی
پیام غفاری – کاشان،دانشگاه کاشان
ابولفضل فتاحی – کاشان،دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین تحقیق جابجایی طبیعی و تولید انتروپی نانوسیال آب اکسیدآلومینیوم Al2o3) دریک محفظه مربعی با دمای دیواره گرم غیرخطی باوجود یک جسم هادی بصورت عددی بررسی شده است دیوارهای افقی محفظه عایق دیواره عمودی سمت راست آن دردمای ثابت پایین و دمای دیواره گرم سمت چپ غیرخطی می باشد مطالعه برای جریان ارام و برای اعداد رایلی بین ۳ ۱۰تا۶ ۱۰ و محلهای مختلف قرارگیری جسم هادی نیمه پایین وسط و بالای محفظه برای سیال پایه و نانوسیال انجام شدهاست نتایج نشان میدهد که افزودن نانوذرات به سیال پایه موجب کاهش قدرت جریان و عدد ناسلت میانگین می شود ولی اثرقابل ملاحظه ای روی تولید انتروپی کل و عدد بیژن ندارد افزایش عدد رایلی علاوه برافزایش قدرت جریان و انتقال حرارت باعث افزایش تولید انتروپی و عدد بیژن می شود بهترین محل قرار گیری جسم هادی دراعداد رایلی مختلف مرکز محفظه می باشد.