سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار تبدیل انرژی دانشگاه گیلان
سیدسجاد سیدحسینی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی

چکیده:

دراین مقاله به بررسی انتقال حرارت نانوسیالات دریک محفظه ی بسته می پردازیم شکل هندسی محفظه به صورت L- شکل درنظر گرفته می شود و شکل غالب انتقال حرارت از نوع جابجایی طبیعی است نانوسیال عامل با سیال پایه ی غیرنیوتونی CMC) و کربوپول با نانوذرات مس و اکسید آلومینیوم مورد بررسی قرارگرفته است CMC از نوع سیالات غیرنیوتونی مستقل از زمان بدون تنش تسلیم اولیه است و کربوپول از نوع مستقل از زمان دارای تنش تسلیم اولیه می باشد معادلات حاکم بروش حجم محدود با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده و نتایج بصورت خطوط هم دما و خطوط جریان و عدد ناسلت دردیواره ی داغ تحتانی استخراج شدند. روش حل با کارهای مشابه اعتباربخشی شده و با خطار کمتر از ۶ درصد به جوابهای قابل قبولی منتهی شد استفاده از نانوسیالات با سیال پایه ی غیرنیوتونی و مقایسه آن با نانوسیالات با سیال پایه ی نیوتونی کاری است که دراین پژوهش انجام گرفته است.