سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد متقی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه
علیرضا پرویشی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اورمیه

چکیده:

از زمانهای گذشته تاکنون سدها به منظور اهداف مختلفی نظیر تأمین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، ذخیره سازی آب برای تولید برق و یا برای جلوگیری از خطرات ناشی از طغیان رودخانه ها (کنترل سیلاب) استفاده میشده است. آبی که در پشت سدهای خاکی ذخیره میشود همیشه به دنبال راهی برای فرار است و این موضوع اهمیت کنترل پدیده تراوش که یک عامل مخرب در سدهای خاکی به شمار می رود را به اثبات میرساند تراوش در مهندسی عمران از جمله سد سازی و به خصوص سدهای خاکی از مسائل عمده به شمار می رود. بسیاری از مخازن سدهای شناخته شده در جهان، دارای مشکلات ناشی از نشت میباشند. این نشت ممکن است از تشکیلات زمینشناسی ساختگاه سد پی سد و یا از بدنه سد اتفاق افتد. همچنین پدیده زیرشویی زیر پی و بدنه، موجب شکست های فاجعه آمیز در سدها گردیده است. گرادیان خروجی نیز مهم تر ین معی ار طراح ی برای ضریب اطمینان نسبت به زیرشویی است. در این تحقیق ابتدا مدلسازی سد مورد مطالعه توسط مجموعه نرم افزاری Geo-Studio صورت گرفته و نتایج آن با اطلاعات ابزار دقیق مقایسه میگردد. سپس با بکار بردن روش تحلیل برگشتی داده ها به منظور کاهش اختلافات ابزار دقیق و مدل عددی اصلاحاتی بر روی برخی پارامترهای خاک انجام میپذیرد و با سعی وخطا و ایجاد تغییرات در مشخصات مصالح، مدلی انتخاب می گردد که حداکثر انطباق را با اطلاعات ابزار دقیق داشته باشد. سپس با افزایش تراز آب مخزن به N.W.L اقدام به رسم خط فریاتیک، خطوط جریان و پتانسیل و مقدار دبی نشتی کرده سپس با ترکیب نرم افزار Slope وSeep پایداری سد آغچای در حالت تراوش دائم با چند روش مورد بررسی قرار میگیرد.