سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین منتصری – استادیار دانشگاه یاسوج
ایوب خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

خاصیت سه بعدی جریان درخمهای رودخانه به وجود آمدن جریانات ثانویهوجود ساختارهای منسجم ازاغتشاشات افقی و قائم درجریان آب و تاثیر آن بربستر رودخانه لزوم بررسی رسوبگذاری درکانالهای پیچانرودی را با مدلهای عددی سه بعدی مطرح می سازد درابتدا با ا ستفاده ازنرم افزار SSIIM تغییرات بستر کانال سینوسی با انحنای ۷۰درجه مدلسایز شده و اثرپارامترهای موثربرمسالهمورد بررسی قرارگرفت تا بهترین شرایط جهت مدلسازی تعیین گردد درپایان تاثیر پارامتر شیب طولی بسترکانال برروند رسوبگذاری و فرسایش مورد بررسی قرارگرفت نتایج بررسی ها نشان داد که با افزایش شیب طولی کانال در ساحل خارجی هرقوس حداکثر عمق و حجم ابشستگی ها و درساحل داخلی هرقوس حجم پشته رسوبی افزایش می یابد.