سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
مجید دستمالچی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
مجید نیکفر – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله به مطالعهی عددی تاثیر اختلاف دمای دیواره گرم وسرد بر انتقال حرارت در یک محفظهی مربعی پرداخته شده است. جدارهی فوقانی و تحتانی محفظه عایق، جدارهی سمت چپ گرم وجدارهی سمت راست سرد فرض شدهاند. دو نانوسیال آب-اکسید مس و آب-اکسید آلومینیوم با درصد حجمی ۱ الی ۹ و اختلاف دمای دیواره گرم و سرد برابر ۱ الی ۵۰ درجه سانتیگراد در نظرگرفته شده و میدان جریان و انتقال حرارت در رایلیهای ۱۰۳ الی ۱۰۶ بررسی شده است. حل عددی معادلات حاکم با روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر و با استفاده از یک برنامه کامپیوتری بهزبان فرترن انجام شده است. نتایج به صورت تغییرات عدد ناسلت برحسب اختلاف دما و کسر حجمی نانوذرات و خطوط جریان و دما ثابت ارائه گردیده است. بر اساس نتایج عددی، مشاهده شده است که% در اعداد رایلی بالا، عدد ناسلت با افزایش کسر حجمی از ۰% به ۱% برای اختلاف دمای کم کاهش یافته و برای اختلاف دمای زیاد افزایش مییابد. همچنین عدد ناسلت در رایلی ۱۰۶ تا کسر حجمی %۵ برای دیواره گرم کمتر از دیواره سرد است. انتقال حرارت نیز با مدلی که با در نظر گرفتن اثر پراکندگی باشد مقایسه شده است