سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جعفر غفوری – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امین مقبولی – کارشناس ارشد مکانیک
سینا شفیع – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

تحقیق حاضر درارتباط با مدلسازی عددی پیشرفته فرایند احتراق درموتور دوگانه سوز OM-355 می باشددروحله اول اقدام به تولید مدل احتراقی معتبر از طریق ادغام مدلهای میدان جریان و سینتیک شیمیایی گردید . دراین راستا کد کیوا -۳ با تغییراتی در زیر برنامه های احتراقی و انتقال حرارتی توانایی حل هزمان دینامیک سیالات محاسباتی با اکسیداسیون نرمال هپتان /متان را یافتها ست اعمال مدل احتراقی جدید قدرت پیش بینی کد کیوا را به صورت قابل توجهی بهبود بخشید بعد از اعتبار بخشی به نتایج فشار داخل سیلندر مدل عددی جهت بررسی پارامترهای مختلف کارکردی موتور مورد استفاده قرارگرفت دراین راستا تاثیرات سرعت موتور دمای سوخت پیلوت بازخورانی گازهای خروجی و نسبت هم ارزی برفشار داخل سیلندر و آلاینده های منتخب مورد مطالعه پارامتریک قرارگرفت نتایج بیانگر این واقعیت هستند که بازخورانی گازهای خروجی و نسبت هم ارزی بهصورت نامحسوس قابلیت کنترل توان خروجی و آلاینده ها را دارند.