سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین منتصری – استادیار دانشکده فنی ، دانشگاه یاسوج
ایوب خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ل
میثم نادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، گروه مهندسی عمران

چکیده:

شناخت نحوه رسوبگذاری و پارامترهای مؤثر بر آن در قوس رودخانه ها از جمله مسائل مهمی است که مهندسان رودخانه به بررسی آن علاقه مند می باشند. در سالهای متمادی در گذشته بررسی های زیادی در این مورد بصورت آزمایشگاهی صورت گرفته است ولی بررسی این پدیده به روشعددی کمتر مورد توجه دانشمندان قرار داشته است تا با استفاده از یک مدل عددی حل جریان و رسوب در دسترس ) SSIIM ( پدیدهرسوبگذاری در کانالهای پیچانرودی شبیه سازی شود. به همین منظور در ابتدا به شناخت مدل عددی و حساسیت سنجی بر اساس دیتاهای آزمایشگاهی پرداخته شد. پس از آن با استفاده از نتایج بدست آمده از آزمون حساسیت سنجی یک کانال سینوسی با انحنای ۰۷ درجه به آن معرفی شد و نتایج به دست آمده با داده های آزمایشگاهی مقایسه شد که در این حالت شبیه سازی عددی روند رسوبگذاری را در حد بسیار خوبی تخمین زده است. در انتهای این تحقیق با توجه به بررسی های هوک ) ۱۷۰۱ ( به بررسی تآثیر افزایش دبی جریان در روند رسوبگذاری پرداخته و نتایج به دست آمده اعلام گردید