سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد سوری – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
محمد علیایی –

چکیده:

احداث تونل زیر سطح آب زیرزمینی، موجب اندرکنش بین پوشش تونل و زمین اطراف در بلند مدت می شود. به منظور طراحی پوشش، فاکتورهایی مانند نفوذ آب زیرزمینی و فشار آب حفره ای خارجی وارد بر پوشش، می بایست مورد توجه قرار گیرند. افزایش فشار آب حفره ای باعث افزایش نفوذ آب و ایجاد خرابی در پوشش می شود. در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیرات به کارگیری زهکش محیطی در تونل بر توزیع فشار آب حفره ای و میزان بار وارد بر پوشش، مدل سازی عددی تونل فرضی واقع در زیر سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش تفاضل محدود انجام شد. شرایط مرزی مختلفی از قبیل تونل زهکشی شده، تونل زهکشی نشده و سیستم زهکشی با نفوذپذیری متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبسته هیدرولیکی مکانیکی نشان می دهند که افزایش فشار آب حفره ای وارد بر پوشش تونل، بستگی به – نفوذپذیری نسبی بین پوشش و زهکش و میزان عملکرد زهکش در بلندمدت دارد. با کاهش عملکرد زهکش بار فشار آب حفره ای وارد بر پوشش افزایش می یابد