سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز طلعتی کلاسر – ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مکانیک
وحید احمدپورترکمانی – ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، گروه مکانیک

چکیده:

مقاله حاضر به مطالعه عددی انجماد ماده تغییر فاز دهنده ۱محبوس بین دو استوانه قایم و پره هایی که بطور شعاعی به استوانه داخلی متصل هستند، با روش آنتالپی می پردازد. ماده تغییر فازدهنده در شبیه سازی حاضر پارافین واکس با دمای تغییر فاز ۵۳/۵درجه سانتی گراداست. دیواره داخلی تا دمای پایین تر از دمای تغییر فاز آورده می شود تا ماده تغییر فاز دهنده شروع به انجماد کند. هدایتمد غالب انتقال حرارت در نظر گرفته شده و از روش آنتالپی برای فرمول بندی مسئله استفاده شده است. رهیافت کنترل حجم و طرح ضمنی کامل برای گسسته سازی معادلات و شرایط مرزی و اولیهبکار گرفته شده است. معادلات جبری با استفاده از ماتریس سه قطری خطی ۲ حل شده اند. افزودن پره بخوبی نقش آنرا در بهتر کردن عملکرد این نوع از محفظه های حاوی ماده تغییر فاز دهنده که می تواند در سیستم های ذخیره گرمای نهان ۳ بکار رود را نشان می دهد. محاسبات عددی و نتایج بدست آمده از کد حاضر حاکی از اینست که اندازه اختلاف دمای دیواره، فاصله (تعداد) پره ها، طولپره ها، نسبت منظری دو استوانه روی زمان انجماد وتسریع آهنگ انتقال حرارت تاثیر دارند. تاثیر این پارامتر ها را درنمودار ها آورده و درباره آنها بحث شده است