سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد عیسی زایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین بهزادمهر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد حسین شفیعی میم – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی رحمدل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان مغشوش سیال نانوی آب Al2O3 درون یک لوله افقی تحت شارحرارتی یکنواخت دردیواره بالایی و عایق دردیواره پایینی بااستفاده از مدل مخلوط بصورت عددی بررسی شدها ست برای گسسته سازی معادلات حاکم از روش حجم محدود و طراح اختلاف بالا دست مرتبه دوم استفاده شده است ارتباط بین فشار و سرعت با استفاده از الگوریتم simPLE برقرار شده است قطر ذرات نانو جامد معادل ۲۸nm درنظر گرفته شده است پس از برسری نتایج مشاهده شد که ضریب انتقال حرارت جابجایی نانوسیال بزرگتر از سیال پایه است و با افزایش غلظت نانوسیال و عدد رینولدز انتقال حرارت نیز افزایش می یابدکه این موضوع با نتایج آزمیاشگاهی مطابقت خوبی دارد.