سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود ضیائی راد – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
ایمان سامع – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جریان آزاد عبوری از رو ی سطح ی با حضور دو بلوک همسان و ی ک منبع تو لید غلظت به روش عددی درحالت دائم و غ ی ر دائم مورد مطالعه قرار گرفته است . معادلات غیردائم حاکم بر جریان سیال و توزیع غلظت در جریان گسسته سازی شده و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل ش ده اند . برای بررسی چگونگی توزیع غلظت اطراف بلوکها و زمان رسیدن آلودگی به بلوکها در حالت غیردائم، غلظت متوسط و عدد شروود در سرعتهای مختلف جریان رسم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . نتایج نشان می ده د که با نزدی ک شدن منبع به بلوک ه ا، غلظت متوسط و عدد شروود با ش یب ملایم، به تر تیب افز ایش و کاهش م ی یابد. با قرار گرفتن منبع در کنار بلوک ه ا هر دو پارامتر کاهش ناگهانی دارند . همچنین با افزایش عدد رینولدز زمان رس یدن آلودگ ی به بلوک ها و آلودگ ی محبوس شده درب ین آنها کاهش می یابد، درحالیکه انتقال جرم افزایش خواهد داشت.