سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا اشرفی – استادیار دانشگاه رازی
یوسف بی جازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس سازه

چکیده:

این مقاله توسعه مدل عددی المان محدود را با توانایی شبیه سازی و آنالیز رفتار مکانیکی انواع مختلف اتصالات نیمه صلب کامپوزیتی با نبشی بالاسری و زیرسری با و بدون نبشی جان تحت بارهای یکنواخت را بیان می کند نرم افزار ansys اساس مدل سازی و المان contact جهت شبیه س ازی سطح میان نبشی زیرسری و بالاسری و نبشی جان و بال تیر ستون استفاده شده است مدل المان محدود با نتایج آزمایشگاهی و عددی دیگران مقایسه شده است که بررسی ها صحت شبیه سازی و آنالیز کلی و رفتار تفصیلی این اتصال مانند رابطه لنگر – دوران M–ө تماس میان نبشی زیرسری و بالاسری و نبشی جان و بال تیر و ستون را نشان میدهد نتایج نشان داد که تعداد بولت ها درنبشی جان و افزایش ضخامت درنبشی زیرسری و بالاسری سختی و مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصال کامپوزیتی را تغییر میدهد.