سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسحاق انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
محمد صدقی اصل – استادیار دانشگاه یاسوج
منصور پرویزی – استادیاردانشگاه یاسوج

چکیده:

دراین مقاله پروفیلهای جریانهای زیرسطحی درون مصالح سنگریز با استفاده ازیک مدل عددی شبیه سازی میشود و سپس با داده های ازمایشگاهی مورد مقایسه قرارمیگیرد با استفاده مدل SEEP/W که مبتنی برروش اجزای محدود میباشد شبیه سازی عددی جریان صورت گرفته است مدل آزمایشگاهی یک زهکش سنگریز بطول ۷متر عرض ۰/۸ متر و ارتفاع ۱متر ساخته و ازمصالح سنگریز گوشه دار شکسته بعنوان محیط متخلخل درمدل عددی تعریف گردید برای حالت های مختلف دبی جریان و شیب افقی ازمایشها اجرا و پروفیل جریان و دبی جریان نشت یافته محاسبه گردید و با داده های ازمایشگاهی مقایسه گردید نتایج نشان داد هرچند که مدل عددی میتواند دبی جریان را بخوبی شبیه سازی کند اما خط فریاتیک نشت را کمتر ازمقدار ازمایشگاهی وواقعی آن براورد می کند.