سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید محمد شتاب بوشهری – کارشناس ارشد باغبانی گروه تولیدات گیاهی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوه
سید علی قائم مقامی – کارشناس ارشد باغبانی و عضو هیأت علمی گروه تولیدات گیاهی پژوهشکده کشاو
سید محمود طالبی – کارشناس باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میناب

چکیده:

به منظور کالزایی در تکثیر غیر جنسی انبه، برگهای جوان درخت انبه رقم محلی مشک، تحت تیمارهای ضد عفونی سطحی و کالزایی قرار گرفته و روی محیط کشت MS تغییر یافته حاوی ترکیبهای مختلف هورمونی کشت شده و در شرایط تاریکی نگهداری شدند. نمونه ها جهت حذف اثرات نامطلوب مواد فنولی هر سه روز یک بار به محیط کشت مشابه و جدید منتقل می شدند. از نمونه های آلوده و سوختگی ناشی از مواد ضد عفونی کننده و کالزایی قطعات برگی کشت شده، آمارگیری بعمل آمد. ترکیبهای هورمونی شامل هورمونهای TDZ ،BA و NAA با غلظت های متفاوت و محلولهای ضد عفونی برگها شامل هیپوکلریت سدیم ۱% ، کلرید جیوه ۰/۰۵% و الکل اتیلیک ۵۰% با زمانهای مختلف بود. نتایج نشان داد از بین تیمارهای ضد عفونی، کلرید جیوه ۰/۰۵% با زمان ۱۰ دقیقه کمترین اثرات سوختگی و پایین ترین میزان آلودگی را نشان می داد و از بین تیمارهای هورمونی، تیمار BA و NAA با غلظت ۱ میلی گرم در لیتر BA و ۱ میلی گرم در لیتر NAA جهت کالزایی برگی مناسب تر از دیگر تیمارها بود.