سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین دیلمی معزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

جهت بررسی تاثیر هورمون های متیل جاسمونات (MJ) و اسید سالیسیلیک (SA) بر عملکرد، صفات مورفولوژیکی، درصد پروتئین و نشاسته غده مینی تیوبر رقم آگریا، آزمایشی در قالب فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور های آزمایشی: ۴ سطح هورمون MJ (صفر و ۲ و ۶ و ۱۰ ppm) و ۴ سطح SA (صفر و ۰/۲ و ۰/۶ و ۱mM) بودند. در تجزیه واریانس اثر MJ بر صفت تعداد غده در بوته در سطح احتمال ۱ درصد و عملکرد بوته در سطح ۵ درصد معنی دار بود. بین غلظت های بکار رفته MJ ، غلظت ۶ppm با میانیگین (۱/۵۸) برصفت تعداد غده و کاربرد ۰/۲ و ۰/۶ میلی مول SA روی صفت تعداد غده و کاربرد غلظت ۰/۲ میلی مولار SA بر روی صفات تعداد برگ و وزن خشک ساقه اثر بهتری داشت. آزمایش روی سه دسته بوته انجام شد. دسته ۱ بطور هفتگی محلولپاشی و غده هایشان بدون تیمار به انبار منتقل شدند. دسته ۲ علاوه بر تیمار هفتگی بوته ها، غده ها نیز قبل از انبار تیمار شدند. در دسته ۳ تنها غده ها تیمار شدند.در تجزیه واریانس MJ و SA واثر متقابلشان، بر درصد نشاسته و پروتئین غده هر سه دسته غده های انبار شده در سطح ۱ درصد اثری معنی دار داشتند. در بین غلظتهای بکار رفته MJ غلظت ۶ppm در دسته اول با میانگین (۱۰/۲۷) ، دسته دوم با میانگین (۱۰/۰۳) ، دسته سوم با میانگین (۸/۹۷) بروی درصد نشاسته و در مورد درصد پروتیین غده، غلظت ۲ppm از MJ در دسته اول با میانگین (۳/۷۹) و دسته سوم با میانگین (۲/۱۷) و غلظت صفر ازMJ در دسته دوم با میانگین (۲/۵۴) بهترین نتایج را داشتند. در تجزیه واریانس غلظت ۰/۶mM از SA در دسته اول با میانگین (۱۰/۴۳) ، دسته دوم با میانگین (۱۰/۰۸) و دسته سوم با میانیگین (۱۰/۰۲) بروی درصد نشاسته و در مورد درصد پروتیین غده، غلظت ۰/۲mM از SA در دسته اول با میانگین (۳/۵۳) و غلظت ۱mM از SA در دسته دوم با میانگین (۲/۷۴) و دسته سوم با میانگین (۲/۴۳) بهترین نتایج را نشان داد.