سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیومرث نورخلج – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اشکبوش امینی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محسن اسماعیل زاده مقدم – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

اهمیت تنوع ژنتیکی و اهمیت خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی در تامین و بهبود آن سبب شد تا تحقیقی در سال زراعی ۸۷-۸۸ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در قالب طرح آلفا لاتیس در دو تکرار بر روی ۶۹ لاین گندم سنت یتیک دریافت شده از سم ییت به همراه ۷ شاهد آزمایش (بم، سیستان، بهار، روشن، کو ر ی، پیشتاز و نیشابور) اجرا گرددی. در این آزمایش ۲۰ صفت مورفولوژیک اندازهگر یی شد. از میان تمامی صفات مورد آزمایش عملکرد بو یلوژیک بالاترین میزان همبستگی (۰/۷۷) را با عملکرد دانه داشت. تجز ه ی به عاملها به روش تجز ه ی به مولفههای اصلی و با اعمال چرخش ور م یاکس انجام گرفت و صفات مورد بررسی به شش عامل با واریانس تجمعی ۸۳/۳۷% کاهش یافتند که عامل اول خصوصیات دانه (۱۷/۴۳%)، عامل دوم عملکرد بیولوژیک (۱۵/۵۵%)، عامل سوم عملکرد و اجزای عملکرد (۱۴/۷۳%) ، عامل چهارم فنولوژیکی (۱۴/۵۴%)، عامل پنجم صفات وابسته به ارتفاع (۱۲/۵۳%) و عامل ششم عامل طول پدانکل (۸/۹۵%) نامیده شدند. بالاترین واریانس مشترک مربوط به صفت وزن هزار دانه (۰/۹۷) بوده در صورتیکه واریانس مشترک برای عملکرد بو یلوژیک معادل ۰/۷۹۸ و برای صفت عملکرد دانه برابر با ۰/۷۸۲ میباشد.