سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد اجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
کامبیز مشایخی – گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
اسماعیل سیفی – گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
بهنام کامکار – گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده:

در این مطالعه هدف بررسی جوانه زنی دانه گرده ارقام مختلف زیتون در دو محیط کشت ساکارز و اسید بوریک بود. برای این منظور دانه های گرده در مرحله شکوفایی جمع آوری شدند و سپس بر روی محیط کشت ساکارز و اسید ، بوریک کشت شدند. درصد جوانه زنی و طول لوله گرده پس از ۹ ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از کشت یادداشت برداریشدند. این آزمایش در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. بطور کلی تجزیه ANOVA اختلاف معنی داری را در درصد جوانه زنی و طول لوله گرده بین ارقام مختلف زیتون، محیط های کشت متفاوت و زمان های پس از کشت دانه گرده را نشان داد. بیشترین درصد جوانه زنی و طول لوله گرده در رقم میشن، محیط کشت اسید بوریک و ۲۴ ساعت پس از کشت مشاهده شد. این یافته نشان می دهد که قابلیت جوانه زنی دانه گرده ارقام زیتون متفاوت است و قابلیلت جوانه زنی دانه گرده زیتون نقش مؤثری در توانایی باروری و گرده افشانی دارد. وجود عنصر بر در تحریک جوانه زنی دانه گرده زیتون موثر است.