سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی رستمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

چکیده:

به منظور مطالعه شکل زیستی گونه های گیاهی در استان ایلام منطقه ای به مساحت ۴۳۰۰ هکتار در روی نقشه توپوگرافی۱/۵۰۰۰۰ محصور گردید. ابتدا جهت تعیین مساحت قطعات نمونه از روش حداقل سطح استفاده شد. بر طبق این روش حداقل سطح قطعه نمونه در منطقه مورد مطالعه ۴۰۰ مترمربع تعیین گردید. سپس اقدام به پیاده کردن قطعات نمونه به روش سیستماتیک تصادفی در منطقه مورد مطالعه نموده و گونه های گیاهی حاضر در سطح قطعات نمونه جمع آوری و مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و شکل زیستی آنها بر اساس روشرانکایر تعیین گردید. در مورد نمونه های گیاهی که در شناسایی آنها ابهام وجود داشت به بخشگیاهشناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع جهت شناسایی فرستاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده حضور ۱۸۸ گونه گیاهی متعلق به ۱۵۰ جنسو ۴۵ خانواده در منطقه مورد مطالعه بوده که لیست گونه های شناسایی شده، به همراه جنس، خانواده و شکل زیستی آنها در قالب یک جدول ارائه گردید