سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزرش شوکت یار – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه اراک
محمود میرزایی – دکتری ژئوفیزیک، دانشیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
فریدون قدیمی عروس محله – عروس محله، دکتری زمین شناسی، استادیار دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی ار
رضا مرادی کهواده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه اراک

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی ساختارهای زیرسطحی و شناسایی گسلها و شکستگیهای موجود در سنگ کف محدوده دفن زباله شهر اراک، به تعداد ۵٠ سونداژ الکتریکی با آرایه شلومبرژه در راستای ٧ پروفیل اندازه گیری گردید. منحنی های بدست آمده از اندازه گیری های صحرایی تفسیر شد و مقاطع ژئوالکتریک رسم گردید. از تفسیر سونداژها ضخامت و مقاومت ویژه لایه های زیر سطحی محل هر سونداژ مشخص شد و از نتایج بدست آمده برای سونداژهایی که در یک راستا هستند مقطع ژئوالکتریکی رسم شد. همچنین معکوس سازی دو بعدی داده ها با استفاده از نرم افزار Res2Dinv انجام شد و شبه مقاطع برای هر پروفیل رسم شد. با استفاده از نتایج حاصل از معکوس سازی دو بعدی داده ها عمق سنگ بستر تعیین شد و گسلها و شکستگیهای موجود در سنگ بستر محدوده دفن زباله شناسایی شد. از مطالعات انجام گرفته شده مشخص شده که گسلهای متعدد سنگ کف اسلیت آهکی و توده نفوذی دیوریتی را قطع کرده اند اما بدلیل ریز بودن اسلیتهای آهکی، مواد ریز دانه شکافهای درزه ها و گسلها را پر نموده اند.