سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی نادری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع(گرایش مدیریت سیستم وبهره وری)
جواد رضاییان – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

در محیط پیچیده تجاری امروز شرکت های کوچک و متوسط ایرانی تحت تاثیر رویارویی با رقابت جهانی و تقاضای فزاینده مشتریان باید جهت حفظ توان رقابت پذیری در پی کم کردن فاصله خود با شرکت های در سطح کلاس جهانی باشند. به این منظور هدف از تحقیق حاضر مطالعه شکاف شرکت های کوچک و متوسط ایرانیSMEsبرای تبدیل شدن به شرکت های کلاس جهانیWCE) می باشد. با استفاده از مدل پژوهش مولفه های؛ حوزه عوامل موثر، حوزه توسعه استراتژیک، حوزه عملکرد، ملزومات رشد و کلیدهای کنترلی شناسایی شد و بر اساس این مولفه پرسشنامه پژوهش در بین ۵۲ نفر ازخبره گان و متخصصان صنعتی به اجرا در آمده و داده های لازم گرد آوری شده است. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تی وابسته مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای تجربه، ساختار صنعت و تامین منابع مالی، جهت گیری استراتژیک و میل به رشد که به عنوان متغیر های حوزه عوامل موثر در نظر گرفته شده بودند تا رسیدن به سطح کلاس جهانی فاصله معناداری دارند. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در زمینه توسعه محصولات، توسعه شبکه ها، بهره وری و سهم بازار جهانی، فرصت های رشد، جذب منابع و انگیزش کارکنان و همچنین کیفیت، فرآیندهای سازمانی و وضعیت رقبا برای رسیدن به سطح شرکت های در سطح جهانی فاصله معناداری دارند، لکن در توسعه بازارها، پایش سازمانی، سودآوری، رضایت مشتری و برون سپاری شرکت های کلاس کوچک ومتوسط ایرانی برای رسیدن به شرکت های در سطح کلاس جهانی فاصله معنا داری ندارند