سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحسین میرموسوی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زنجان
مینا میریان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

در حال حاضر کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور به شمار میآید. یکی از راههای اساسی برای توسعه و ارتقاء فعالیتهای کشاورزی در کشور، استفاده بهینه از اراضی، متناسب با شرایط اکولوژیک آنهاست. اصولالازمه ی چنین توسعهای، شناخت عوامل مختلفی است که در آن دخالت دارد. لذا محققان توجه ویژهای به آمایش سرزمین داشته و بر پایه مدلهای اکولوژیکی – کشاورزی، منابع اکولوژیکی زمین را با روشهای مناسب شناسایی، ارزیابی و به منظور اهداف خاصی قابلیتسنجی مینمایند. تحقیق حاضر با هدف شناخت عناصر اقلیمی مؤثر در کشت درخت پسته در استان زنجان میباشد. بدین منظور باتوجه به شرایط فنولوژیکی درخت پسته و تطبیق آن با شرایط اقلیمی مورد نیاز به بررسی شاخصهای موثر در کشتمحصول پرداخته شده است. با استفاده از روشهای ترکیبی و تجربی نیاز آبی و مقادیر نیاز آبیاری محاسبه و در ادامه درجه حرارت ترا کمی و نیاز سرمایی محصول محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصهای نیاز گرمایی ونیاز سرمایی و رطوبت، مهمترین عوامل محدوده کننده در برخی از نقاط استان میباشند و با در نظر گرفتن همه عوامل اقلیمی تنها محدودههای شمالغرب و شمالشرق که دو ایستگاه آببر و ماهنشان در این نواحی واقع شدهاند، محدودیتی برای کشت درخت پسته به وجود نمیآورند در نتیجه پتانسیل کشت این محصول در این نواحی وجود دارد.