سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا زادمهر – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد
محمدرضا مستوفی سرکاری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
مرتضی الماسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
احمد شریفی مالواجردی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه فنی و اقتصادی امکان بکارگیری سیستم کشاورزی دقیق در تولید محصول گندم در شهرستان دزفول و ارائه الگوی اجرای کشاورزی دقیق در مناطق مختلف انجام پذیرفت. اطلاعات مورد استفاده بوسیله پر کردن پرسشنامه توسط کشاورزان گندم کار و همچنین مصاحبه با کارشناسان و مسئولان منطقه بدست آمد. نتایج مقایسه سطح مکانیزاسیون نشان می دهد که هیچ اختلاف معنی داری بین مناطق مختلف وجود ندارد. نتایج اقتصادی نشان دهنده افزایش سود و نسبت منفعت به هزینه در روش کشاورزی دقیق نسبت به روش مرسوم در مناطق مختلف است به طوری که بالاترین میزان منفعت به هزینه در مناطق مورد مطالعه ۷/۴ و پائین ترین آن ۹۳/۰ بوده است. نتایج پرسشنامه نشان دهنده آمار بالای پذیرش و علاقه مندی به اجرای سیستم کشاورزی دقیق توسط کشاورزان است به طوری که در رابطه با علاقه مندی به اجرای سیستم کشاورزی دقیق حدود ۸۲ درصد گزینه خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده اند. سه فاکتور فنی، اقتصادی و پذیرش فنآوری نوین منجر به ارائه مدل ریاضی امکان اجرای کشاورزی دقیق در مناطق مختلف شد که تجزیه و تحلیل نتایج آن نشان دهنده وجود اختلاف معنی داری در سطح ۵ و۱ درصد در مناطق مورد بررسی است. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که این شاخص در تمام مناطق بالاتر از میزان قابل قبول (۵۴/۸) است به طوری که بالاترین و پائین ترین میزان آن در مناطق بنوار ناظر و شهید کریمی به ترتیب ۸۳/۱۱ و ۳/۹ بدست آمد. این بدین معنی است که در تمام مناطق مورد مطالعه در این پژوهش امکان اجرای کشاورزی دقیق وجود دارد، ولی مطلوب ترین منطقه برای شروع کشاورزی دقیق در شهرستان دزفول مرکز خدمات بنوار ناظر است که با ایجاد مرکز ارائه دهنده خدمات مکانیزه در این منطقه تعداد ۴۴۹ بهره بردار با سطحی در حدود ۴۳۵۷ هکتار می توانند سامانه کشاورزی دقیق را در مزارع خود اجرا کرده و از مزایای آن استفاده کنند. بنابراین جهت ارتقاء بهره وری تولید و افزایش میزان سود و کاهش هزینه ها توجه و برنامه ریزی در اجرای کشاورزی دقیق در جهت بهبود و توسعه کشاورزی کشور خواهد بود