سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان کاظم زاده خواجوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی
مجتبی جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

به منظور ارزیابی برهمکنش کود نیتروژن بر شاخصهای رشدی ذرت، آزمایشی در مزرعه در منطقه قهاب اصفهان ،۱۵۰، در سال زراعی ۱۳۹۰ به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور کود نیتروژن) ۰۳۰۰ و ۰۵۰ کیلوگرم در هکتار( در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کود نیتروژن و بر ارتفاع ذرت، شاخص سطح برگ، بیوماس ذرت و سرعت رشد محصول تاثیر ندارند. تیمار کود ۰۵۰ کیلوگرم در هکتار اگرچه بالاترین شاخصسطح برگ و سرعت رشد محصول را به دست آورد، اما نتوانست این روند را تا اواخر فصل نگه دارد. بنابراین در مرحله زایشی این روند در این تیمار کودی کاهش یافت که این می تواند بر عملکرد دانه تاثیر داشته باشد. در واقع با تامین بیشتر کود نیتروژن فضای مناسبی برای ایجاد میگردد که باعث کاهش شاخصهای رشدی در ذرت میگردد