سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهزاد جماعتی ثمرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
رقیه ذبیحی محمودآباد ۱ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
لطف اله نیکوپور محمدجانلو ۱ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر

چکیده:

به منظور مطالعه شاخص های تحمل به خشکی ارقام ذرت در اردبیل، آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اردبیل اجرا شد. فاکتورها شامل شرایط کاشت با دو سطح BC ،BC 652 ،SC 301 ،BC 582 ،SC 700 ،BC 418 ،BC (آبیاری و بدون آبیاری) و هشت رقم ذرت شامل ۶۷۸ دارای کمترین مقدار و طبق شاخص های BC رقم ۵۶۶ ،TOL بود. نتایج نشان داد از نظر شاخص های SC 566 و ۷۰۴ مشاهده شد ،SSI نیز دارای بیشترین مقدار این شاخص ها بود و بر اساس شاخص SC رقم ۷۰۴ STI و MP ،GMP ،TOL به ترتیب دارای کمترین مقدار و پایین تر از یک (ارقام مقاوم) و بقیه BC و ۵۶۶ SC 700 ،BC 418 ،BC که ارقام ۶۵۲ و SC 301 ،SC ارقام نیز دارای اعداد بالاتر از یک بودند که از نظر این شاخص حساس محسوب می شوند. بنابراین ارقام ۷۰۰ به عنوان حساس ترین BC به عنوان متحمل ترین ارقام و مناسب برای کشت در هر دو شرایط آبی و دیم و رقم ۵۶۶ SC 704 رقم در بین ارقام مورد مطالعه انتخاب گردید.