سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد صادقی پردمه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
شهریار مقصودلو – استادیاران گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
یوسف مصطفی لو –
وحید تقی زاده – کارشناس ارشد بخش تحقیق و توسعه شرکت زربال

چکیده:

برای مطالعه استفاده از سبوس برنج در میاندان و پسدان ویا صرفا پسدان جوجه های گوشتی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۴ تکرار ۱۵ قطعه ای جوجه خروس سویه راس ۳۰۸ صورت پذیرفت. در این آزمایش که در واحد تحقیقاتی شرکت زربال و در شهریور۱۳۸۹ اجرا شد تعداد ۶۰۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس به مدت ۴۲ روز روی بستر پرورش یافتند. دو جیره ذرت-سویا با و بدون آنزیم فیتاز به عنوان تیمارهای شاهد وشاهد مثبت وهشت رژیم آزمایشی دیگر حاوی سطوح ۱۰و۲۰ درصد سبوس برنج در فاز میان دان و پسدان(۱۰-۴۲ روزگی) و یا صرفا در پسدان (۲۴-۴۲ روزگی) به گونه ای با و بدون آنزیم فیتاز براساس توصیه راهنمای پرورش جوجه گوشتی شرکت راس تهیه شدند که از نظر محتوی انرژی و پروتئین ودیگر مواد مغذی یکسان بودند. نتایج نشان داد که استفاده از سبوس برنج در سطح ۱۰ و۲۰ درصد جیره میاندان و پسدان جوجه های گوشتی با استفاده از مکمل آنزیم فیتازتجاری ( ۵۰۰ واحد فیتازی در کیلوگرم)، اختلاف معنی داری در شاخص تولید با تیمار شاهد ( ذرت بدون انزیم فیتاز) نداشت. جیره دارای ۲۰ درصد سبوس برنج، بدون آنزیم فیتاز وتغذیه شده در فازهای میاندان و پسدان موجب کاهش معنی دار شاخص تولید در برابر تیمار شاهد شد(۰۵/۰> p). استفاده از سطوح بالاتر(حدود ۲۰ درصد جیره) سبوس برنج صرفا در جیره پایانی جوجه هاویا مکمل نمودن انزیم فیتاز دردوفازمیاندان و پسدان قابل توصیه می باشد