سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه جسارتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
وهرام رشیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علیرضا عیوضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آ.غ
رحیم هوشیار – محقق غلات ایستگاه کشاورزی میاندوآب

چکیده:

شوری یکی از مهمترین موانع کشاورزی در اراضی زراعی می باشد و حدود نیمی از اراضی کشاورزی درایران با مشکل شوری مواجه هستند از آنجایی که اصلاح این خاک ها هزینه زیادی دارد بنابراین دستیابی به ژنوتیپ های برتر تحت این شرایط ضروری به نظر می رسد به این منظور ۱۰ لاین گندم نان پاییزه جهت ارزیابی تحمل لاینهای پیشرفته گندم نان به تنش شوری و بررسی و شانسایی معیارهای موثر در گزینش لاینهای متحمل و گروه بندی آنها براساس این شاخصها آزمایشی درسال زراعی ۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب اجرا گردید طرح آزمایشی مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار بود تیمار شوری در اراضی شور ایستگاه که دارای هدایت الکتریکی ۱۰-۸ دسی زیمنس بر متر بود اعمال گردید. شاخصهای تحمل به شوری TOL ، SSI ، STI ، MP ، GMP و HAR محاسبه شدند.