سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدحسن پیشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون
محمد داوودحیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون
شاهین رفیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به مصرف بالای برنج دومین غله پرمصرف و افزایش نیاز غذای بشر با توجه به کشت وکارمحصول برنج امری است ضروری در این راستا دررابطه با مسائل اقتصادی کشت برنج تحقیقی درشهرستان لنگرود استان گیلان انجام گرفت براین اساس تعداد۱۰۵ پرسشنامه براساس روشهای آماری دربین کشاورزان توزیع گردید نتایج نشان داد میزان متوسط هزینه تولید درآمد ح اصل از فروش و سود کسب شده به ترتیب ۴۹۸۶۳٫۷و۷۳۰۳۶۱۹و۲۳۱۷۳۱۲۱ tom.ha-1 می باشد عملکرد اقتصادی محصول برنج نیز ۱/۴۸ تعیین شد که حکایت از اقتصادی بودن کشت و کار محصول برنج درمنطقه مورد مطالعه داشت سهم هزینه ثابت و هزینه متغیر به ترتیب ۴۹و۵۱ درصد براورد شد که بیشترین سههم دربین هزینه های متغیر نیز متعلق به دستمزد کارگر ۵۵ درصد بود که حکایت از سنتی بودن عملیات کشت محصول برنج درمنطقه دارد پس ازکارگر ماشین الات و سوخت به ترتیب با ۲۳درصد و ۹ درصد قرار داشتند و کمترین مقدار هزینه درجریان تولید متعلق به نهاده ی کود با سهم ۱ درصد بودهاست با بررسی تاثیر سطوح زیرکشت درچهارسطح محصول برنج برعملکرد اقتصادی درقالب طرح بلوک کامل تصادفی نیز مشخص شد تاثیر سطوح زیرکشت درسطح احتمال ۱درصد معنی دار می باشد