سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه رادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کیخسرو کریمی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
اکرم زمانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ساناز بهنام – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق، اثر بازدارندگی اتانول بر روی قارچ موکور همیلیس در شرایط تخمیر بی هوازی مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله ابتدا مروری بر سینیتیک بازدارندگی اتانول و همچنین مدل های ارائه شده بر روی مخمر هاانجام شده است . در سالهای اخیر سویه های مختلف از زایگومایست ها مانند گونه های موکور به عنوان میکروارگانیسم های مناسب با خواص بهتری چون رشد در دماهای بالا ودارا بودن بیومس باارزش نسبتبه مخمر خمیر نان معرفی شده اند. از این میان می توان به قارچ موکور همیلیس اشاره کرد. گزارش شده که افزایش اتانول به صورت دستی، اثر بازدارندگی کمتری نسبت به اتانول تولید شده توسط سلولاز خود نشان میدهد. از این رو در این مطالعه غلظت قندی بالا در حدود g/l 120 انتخاب شدو با انجام تخمیر بی هوازی بر روی آن بازده ای در حدود ۳۸/۰ بدست آمد و سپس سینیتیک آن مورد بررسی قرار گرفت.با مطالعات انجام گرفته بر روی مدل های متعدد غیر رقابتی برای بیان بازدارندگی وبررسی آن ها با استفاده از نرم افزار MATLAB ، مدل لوونگ(Luong) به عنوان بهترین مدل انتخاب گردید. پس از مدلسازی با این نرم افزار اعداد ۱۷۵/۱ وg/l 2328/0 به ترتیب برای و به دست آمد.