سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نفیسه عرب – دانشگاه اصفهان گروه مهندسی شیمی
مسعود بهشتی –
امیر رحیمی –

چکیده:

دراین تحقیق حذف آروماتیک از جریان نرمال پارافین برروی جاذب زئولیت ۱۳X موردمطالعه قرارگرفته است مطالعات تعادلی و سینتیکی سیستم بسته برای ارزیابی تاثیر دمای فعالسازی جاذب زمان تماس مقدار جاذب و دمای جذب انجام شده اند داده های تعادلی جذب آروماتیک برروی زئولیت ۱۳X با مدل لانگمویر فرندلیچ و تمکین تطبیق داده شده و پارامترهای هریک از مدلها همراه با دقت برازش داده ها برای سیستم جذب موردمطالعه تایید شده اند مدلهای شبه درجه یک و دو توسط داده های آزمایشگاهی امتحان شده و مدل سینتیکی شبه درجه دو با ضریب همبستگی بیشتر از ۰/۹۹۴۵ برای تمام دماها حاصل شده است.