سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه امین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده
علیرضا سلیمانی نظر – دانشیار مهندسی شیمی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

جذب آسفالتن با استفاده از نانوذرات با توجه به سطح ویژه بالای آنها میتواند به عنوان روشی مناسب برای جداسازی آسفالتن از محلول قلمداد گردد. در این پژوهش، جذب آسفالتن از محلول تولوئن – آسفالتن توسطنانوذرات اکسید آلومینیم مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. با استفاده از داده های تجربی، ایزوترم و سینتیک جذب بدست آمده است. نتایج نشان میدهد زمان رسیدن به تعادل حدود ۱۵۰ دقیقه است و داده ها تطابق خوبی با ایزوترم جذب لانگمویر دارند. همچنین حداکثر میزان جذب آسفالتن در دماهای مختلف تعیین شده است. مدل شبه مرتبه دوم برای سینتیک جذب تطابق خوبی با نتایج آزمایشها نشان می دهد. مقادیرانرژی آزاد گیبس و آنتالپی محاسبه شده است و نشان میدهد واکنش جذب خوبخودی و گرمازا است.