سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد رئوف حسینی – بخش مهندسی دانشگاه باهنر کرمان
مهین شفیعی – بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد پازوکی – پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
محمد رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اخیرا ثابت شده است که قارچ Fusarium oxysporum توانایی دارد تا نانوذرات فلزی را ازطریق ترشح پروتئین های خاص به داخل محیط رشد خود تولید کند بنابراین به منظور درک بیشتر چگونگی رشد و تولید پروتئین توسط این میکروارگانیسم کشت آن انجام و سینتیک رشد سلول مصرف پیش ماده و تولید پروتئین توسط آن به ترتیب با ا ستفاده از معادلات لگاریتمی و Luedeking-Piret مدلسازی شد همچنین انطباق این مدلها برداده های آزمایشگاهی بررسی و نتایج آماری آن ارایه گردید درنهایت نشان داده شد که مدلهای ارایه شده به خوبی برداده ها منطبق بوده و پارامترهای رشد را تفسیر می کنند.