سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ابریشم کار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
فاطمه محمدعلی خیرآبادی –

چکیده:

حذف رنگ کاتیونی متیلن آبی از محلولهای آبی توسط جاذب زیستی پوست گردو با استفاده از روش جذب سطحی انجام شد متغیرهای تاثیر گذار جذب مانند مقدار جاذب ۱-۰/۰۳ گرم سرعت بهم خوردن محلول و جاذب ۲۰۰-۵۰rpm ، وph محلول ۹-۲ زمان تماس و غلظت های مختلف رنگ ۵۰۰-۱۰۰ میلی گرم برلیتر بررسی شد و مقادیر بهینه بدست آمدند ماکزیمم حذف رنگ در ph اولیه محلول سرعت بهم خوردن محلول و جاذب rpm150 وزمان تماس ۲۴۰ دقیقه مشاهده شد. به منظور تعیین مکانیسم واکنش دو مدل سنتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بکار رفتند. سنتیک جذب سطحی از مدل شبه مرتبه دوم پیروی کرده و مکانیسم برهمکنش شیمیایی مرحله محدودکننده سرعت است ماکزیمم ظرفیت جذب ۲۰۴/۰۸ میلی گرم رنگ برگرم جاذب در شرایط بهینه بدست آمد.